Pravidlá

Pravidlá malého futbalu - prípravky 3,4 a 5 ročník.
 
Pravidlo I.  Hracia plocha
Hracia plocha (ďalej len HP) musí mať tvar obdĺžnika. Pre 3. a 4.ročník polovica ihriska bez pokutového územia (ďalej len PU) vyznačená viditeľnými čiarami (na predĺženie čiar 16-tky je možné použiť kužele). Na oboch stranách HP musí byť vyznačené PU. Pre 5.ročník je HP dlhá od 16-tky po 16-tku a šírka je totožná so šírkou veľkého futbalového ihriska. Šírka PU je ohraničená kruhovou výsečou na 16-tke, dĺžka je 10 metrov. Značka pokutového kopu je vo vzdialenosti 9m od bránkovej čiary v strede bránky. Bránky musia mať rozmer 5x2m.
 
Pravidlo II.  Lopta
Používa sa klasická futbalová lopta. Pre ročníky 3. a 4. veľkosť č.4 a pre ročník 5. veľkosť č.5. Usporiadateľ musí pripraviť k hre minimálne 3 lopty.
 
Pravidlo III.  Počet hráčov
V družstve 3. a 4. štartuje 7 hráčov, v družstve 5.ročníka štartuje 9 hráčov, jeden musí byť vždy brankár. Počet náhradníkov je 7 a viac. Strieda sa hokejovým spôsobom, počet striedaní je neobmedzený. Tréneri 3. a 4. ročníkov musia striedať minimálne 4 hráčov (aby sa počas stretnutia zapojilo do hry čo najviac hráčov). Striedanie 1 hráča je možné len v prípade zranenia alebo zvlášnych okolností. Náhradník môže vstúpiť na HP iba vtedy, ak ju už striedaný hráč opustil a uskutoční sa iba vo vyčlenenom priestore, t.j. zboku svojej polovice HP.
Pravidlo IV.  Výstroj hráčov
Družstvo nastúpi na stretnutie v jednotnej výstroji (rovnaké dresy), brankár musí mať farebne odlíšený dres od oboch družstiev. Obuv – doporučujú sa kopačky (nemôžu byť s vymeniteľnými kolíkmi). Chrániče holení sú povinné, musia byť zakryté štulpňami.
 
Pravidlo V.  Rozhodca
Rozhodca dbá na dodržiavanie pravidiel, pred stretnutím dbá na riadne vyplnenie zápisu ostretnutí v troch vyhotoveniach. Riadne vyplnený a vypísaný originál zápisu zašle na ŠTK, kópie si po stretnutí prevezmú vedúci oboch družstiev. Kvalifikovaného rozhodcu na stretnutia zabezpečí domáci FO. V prípade nedostavenia sa kvalifikovaného rozhodcu sú družstvá (vedúci a kapitáni) povinné sa dohodnúť na rozhodcovi laikovi, ak sa nedohodnú, rozhodne o rozhodcovi žreb, toto uviesť v zápise o stretnutí a stretnutie odohrať. Rozhodca laik preberá všetky právomoci kvalifikovaného rozhodcu a družstvá sú povinné rešpektovať jeho rozhodnutia. Rozhodca je povinný zaslať originál zápisu o stretnutí na ŠTK, ak rozhoduje laik, zápis je povinný zaslať domáci FO nasledujúci pracovný deň po stretnutí na ŠTK.
 
Pravidlo VI.  Asistent rozhodcu
Určuje sa na stretnutia podľa potreby.
 
Pravidlo VII.  Hrací čas
Družstvá 3. a 4. ročník hrajú  2 polčasy po 25 minút.  Družstvo 5.ročnáka hrá  2 polčasy po 30.minút. V oboch prípadoch je medzi zápasmi prestávka 15 minút. 
 
Pravidlo VIII.  Začiatok hry
Pred začiatkom stretnutia sa žrebuje mincou o polovicu HP. Družstvo, ktoré vyhralo žreb si zvolí polovicu HP. Na znamenie rozhodcu začína sa hrať výkopom zo stredovej čiary smerom na súperovu polovicu HP. Hra sa začína výkopom na začiatku I.polčasu, pred začiatkom II.polčasu a po dosiahnutí každého gólu. Po polčase si družstvá vymenia strany.
 
Pravidlo IX.  Lopta v hre a mimo hry
Platí ako vo veľkom futbale
 
Pravidlo X.  Dosiahnutie gólu
Platí ako vo veľkom futbale.
 
Pravidlo XI.  Hráč mimo hru
V malom futbale toto pravidlo neplatí.
 
Pravidlo XII.  Zakázaná hra a nešportové správanie
Platí pravidlo ako vo veľkom futbale, doplňuje sa o : rozhodca hráča, ktorý sa správa hrubo nešportovo, alebo hrá surovo, vylúči. Hráč je vylúčený na 2.minuty, musí opustiť HP, družstvo hrá oslabené o 1 hráča. Po uplynutí trestu môže na pokyn rozhodcu tréner, resp. vedúci doplniť družstvo hráčom (aj vylúčeným). V ojedinelých prípadoch, podľa povahy priestupku môže rozhodca vylúčiť hráča do konca stretnutia. V tom prípade po uplynutí 2 minút doplní družstvo iný hráč, vylúčený nesmie pokračovať v hre a musí odísť do šatne.
 
Pravidlo XIII.  Voľné kopy
Proti družstvu, ktorého hráč sa dopustil porušenia pravidiel nariadi rozhodca voľný kop. Pri jeho realizácii musia byť hráči súperovho družstva vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.
 Pravidlo XIV.  Pokutový kop
Pri porušení pravidla XII.  Hráčom brániaceho družstva vo vlastnom PU nariaďuje rozhodca pokutový kop. Pokutový kop sa vykonáva zoznačky pokutového kopu zo vzdialenosti 9 metrov od bránkovej čiary v strede bránky.
 
Pravidlo XV. Vhadzovanie lopty
Ak lopta prejde po zemi alebo vo vzduchu za postrannú čiaru, vhadzuje ju na HP niektorí z hráčov toho družstva, ktorého hráč sa lopty nedotkol ako posledný.
 
Pravidlo XVI. Kop  od brány, otvorenie hry, malá domov
Brankár smie z vlastného PU loptu rozohrať do hry rokou alebo nohou. Lopta je v hre položením na zem. Pri malej domov platí pravidlo ako vo veľkom futbale. V prípade porušenia pravidla o malej  domov sa zahráva priamy kop proti družstvu, ktoré sa previnilo z čiary PU najbližšie kolmo k miestu, kde bolo porušené pravidlo.
 
Pravidlo XVII.  Kop z rohu
Ak lopta úplne prejde po zemi alebo vo vzduchu za bránkovú čiaru, okrem jej časti medzi bránkovými žrďami a brvnom, a ak s ňou naposledy hral hráč brániaceho družstva, uskutoční sa kop z rohu. Priamo z kopu z rohu môže byť dosiahnutý gól. Hráči brániaceho družstva musia byť pri zahrávaní kopu vzdialení od lopty minimálne 5 metrov.
 
Pravidlo XVIII.  Náležitosti družstva / súpisky
Na každé stretnutie musí vedúci družstva predložiť súpisku spolu s registračnými preukazmi. Súpiska musí obsahovať meno, priezvisko, a rodné číslo kráča, meno, priezvisko a kvalifikácia trénera, mená, priezviská a adresy členov RT, podpis zodpovedného funkcionára klubu. Hráči musia mať kartičku poistenca. Zmyslom súťaží prípraviek je učiť žiakov hrať futbal a nie získavať body. Tabuľky budú zverejnené po skončení jesennej a jarnej časti, záverečný turnaj sa neuskutoční.